Konferencja programowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr IJGC/78 2 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Priorytetu Spójności

Plan debata w czasie konferencji obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel na Szkolenia Negocjacyjne
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: pabianicki oraz Statki

  Upoważnieni beneficjenci to: „ROLIMPEX” S.A., Elektrociepłownia „Toruń” S.A., Pol-Cars Skup Aut za Gotówkę, Krzysztof Parchem, Jerzy Wieczorek, Stowarzyszenie Miłośników TV-SAT CHOJNY II , „OPERO” Jesis, Basiński, Wawrzynowicz Spółka Jawna, ATC-Cargo S.A., CITYNET Frank, Trzeciak, Wyka” S.C., JAKUSZ Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz, OLAN , Property Providers-Mikołaj Gala, Znany Lekarz , ESKY , Zakłady Drzewne „Gajewski” Michał Gajewski, Drona Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.