Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr LOZ/85 8 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Luksemburskiego Programu Pomocowego

Program dyskusja podczas panelu obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Analiza jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek Konferencyjny Na Warsztaty Z Motywowania
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Działalność organizacji profesjonalnych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Toruń oraz drawski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Aparatury i Urządzeń „Famet” S.A., Zakłady Mechaniczne WIROMET S.A., Zakłady Porcelany i Porcelitu „CHODZIEŻ” S.A., Przedsiębiorstwo „TITAN” Sp. z o.o. Henryk Bugla, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364 , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ” KRAWARKON” Sp. z o.o. , AQUADREAM Sp. z o.o., Dystrybucja Polska Sp. z o.o., Harpo , Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , SOFCON , WOOD-MIZER INDUSTRIES , Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, CELLPAK Zdzisław Koziatek, ”ARTEK” Artur Żochowski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.