Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr TCR/94 6 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Bałtyckiego Trustu Oświatowego

Agenda dyskusja w czasie warsztatu zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Ocena skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel na Gry Szkoleniowe
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wieruszowski oraz tarnogórski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Kaprinż” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM-WARSZAWA S.A., Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Zieleniewskiego S.A., Eko-Bruk 2. Sprzedaż, układanie kostki brukowej, „MARINEX-AMPOL 2” Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , „Panda Trzebnica” , Alba Thyment , eFAKTURY , Icard , Miranda , ProBusiness Solutions Marek Jereczek, Valeo Autosystemy , Air Market sp. z o.o., WOŁOSZYN Mieczysław Wołoszyn, Zakład Stolarski Sylwester Jabłoński

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.