Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr CKZ/52 3 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Luksemburskiego Priorytetu Edukacyjnego

Program dyskusja w czasie panelu przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Ocena sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Warsztaty Handlowe
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Ocena realizacji projektów systemowych
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność detektywistyczna
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Legnica oraz krośnieński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne w Kole S.A., Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” Sp. z o.o. , CENTRUM MEDYCZNE PANEWNIKI, „””Aloza””, „ANT-SAT-GOR” S.C. Elżbieta i Henryk Gornig, LNET Sp. z o.o. , ArchiDoc S.A., DYWILAN , Ideazone Sp. z o.o. , Maciej Rakoczy, RAMATTI Spółka z o.o., ZACHARZEWSKA FLIS PIĘTA AG TEST HR SPÓŁKA JAWNA, Grafix Centrum Poligrafii Rafał Rausz, OPEXIM Systemy Informatyczne Adrian Owczarek Spółka Jawna, Emilia Czubakowska, Sławomir Czubakowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą EURO-DRUK Emilia, Sławomir Czubakowscy s.c.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.