Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr DBY/76 5 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania środków z Panatlantyckiego Trustu Spójności

Program debata podczas panelu obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Analiza skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele na Wyjazdy Integracyjne
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Transport lotniczy towarów
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: grudziądzki oraz mielecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. (ZREW S.A.), SPOMASZ S.A. , ICCG”” International Cars Center Group, MC AUTO SERWIS s.c., Jan Niedzielski , „IKER” , Car Pol Leasing Sp. z o.o., Ekoaqua , Ideazone Sp. z o.o. , MarketLab Sp. z o.o. , SYGNITY , VIP-LKB POLAND , ITODO Sp. z o.o., Profil Krystyna i Marek Kosowicz Spółka Jawna, P.H.U PIOTROWSKI

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.