Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem projektu nr HYU/81 2 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Europejskiego Priorytetu Oświatowego

Harmonogram debata podczas konferencji zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Pomiar sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodek na Wyjazdy integracyjne w Warszawie
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sieradzki oraz m. Piekary Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: Antoni Leja Uslugi Budowlano- Wykończeniowe „Bark”, Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „NAVIMOR” Sp. z o.o., Fabryka Maszyn Budowlanych FAMABA w Głogowie S.A., AG-Complex Sp. z o.o., Stowarzyszenie „TV-SAT” os. „Krakowska Południe”, Stowarzyszenie „TOM” , ATM System Sp. z o.o., Dairy Broker Zbigniew Waz, IZODOM 2000 POLSKA , MarketLab Sp. z o.o. , RAIS – Narzędzia Mocujące Grzegorz Rais , UNIWAG Andrzej Starzyk, CTL- Centrum Techniki Laserowej – LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Rymet” Alicja Rymowska, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.