Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z realizacją działania funduszowego nr PXY/51 5 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja podczas seminarium obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Pomiar sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Sudetach
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”


 • Grant zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Szkoły policealne
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubartowski oraz policki

  Upoważnieni beneficjenci to: „Elektromontaż” Gdańsk S.A., Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA” S.A., BONDUELLE Polska Sp. z o.o., Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Satelitarnej , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mechanik” , Baumit , ESIM , Instytut Badawczy Dróg i Mostów, OUTPUT42 sp. z o.o., SYGNITY , Wojnarowscy , INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA Z. O.O. SOPUR, OTS Mirosława Sarnowska, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ATEX” Makowski Adam

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.