Audyt projektu – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr WON/75 7 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Funduszu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie seminarium obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sale konferencyjne Wyjazdy integracyjne w Nałęczowie
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant będzie omówiony pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa tytoniu
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność banku centralnego
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: miechowski oraz kluczborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Konfekcji Technicznej „Lubawa” S.A. (d.Sp. z o.o.), Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lubinpex” Sp. z o.o, Auto Serwis Piotr Masicz, Ultraviol sp.j. Pietras,Purgał,Wójcik, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” , „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o., EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING , Jabłuszko Sp. z o.o., OPTeam SA , PHU ELKA Miczyński Radosław, UNIWAG Andrzej Starzyk, ELPIGAZ Sp. z o.o., VIDIS S.A., Sp. z o.o.”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.