Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją projektu nr FTH/45 7 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie seminarium zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Analiza efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sala konferencyjna Wykłady w Częstochowie
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • Badania i analizy techniczne
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bialski oraz pyrzycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Norblin S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Usługi Asenizacyjne Tadeusz Huras, Roman Orkusz Serwis-Salon RTV-TV Kablowa , „INTOP Tarnobrzeg” , CENTRUM TARGOWE POMORZA I KUJAW LEPPER, PIOTROWSKI, WODZIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Elżbieta Pluta Praktyka Lekarska, FUTURE NET , Obli.pl , PASSAT-STAL SA, VBW ENGINEERING , JARO-FILTR ROBERT SZEWCZYK, JACEK WRZOSEK SPÓŁKA JAWNA, VISITzakopane.pl Bartłomiej Prus, JJW – J. Karpiński, J. Rudnicki, W. Lewin

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.