Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem programu nr AFC/58 3 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Europejskiego Trustu Społecznego

Plan debata podczas panelu zawiera następujące zespoły robocze:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Audyt skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Jurze
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany omówiony pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Obrona narodowa
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: łukowski oraz wałecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Cuilu Jewellery Co. Ltd., SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A. (d. n. Fabryka Materiałów i Wyrobów Ściernych „Korund” S.A. w Kole), Hanza DAGOMA Sp. z o.o., Tech Mix Wyposażenie Aptek, Lubelska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , „OLTRONIK” MASZYNY I URZĄDZENIA DO SITODRUKU Czesław Olejniczak, BRATEX DACHY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Delki, Polpoint Zbigniew Korzelski, IDEOO Sp. z o.o. , MADKOM , SANHA Polska , truEnergy , EKSIM , Wojciech Florczyk, STOLIMEX

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.