Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr HEU/54 3 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania dotacji z Szwajcarskiego Programu Wyrównawczego

Program dyskusja podczas spotkania obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Analiza efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Jurze
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt będzie omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Badania i analizy techniczne
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Bydgoszcz oraz m. Tarnobrzeg

  Upoważnieni beneficjenci to: „RAZ DWA TRZY” Spółdzielnia Socjalna, Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal S.A., „AGROS HOLDING” S.A. w Warszawie, JS MOTO Jacek Serafin, Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa , MIKROTEL Sp. z o.o. , AWIH Zbigniew Zieliński, DYNAXO , GaleriaOpen , MBL POLAND , SOGUM-BIS , Virtua Entertainment Polska , GMC , Neks Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Odmet Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.