Audyt projektu – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr GOP/46 2 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Bałtyckiego Programu Pomocowego

Harmonogram debata w czasie warsztatu zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Analiza stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Sale konferencyjne Treningi w Rucianem
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany omówiony pod kątem wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: świebodziński oraz m. Suwałki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Wełnianego KREPOL S.A., CHŁODNIA Koszalin Sp. z o.o., Fabryka Narzędzi „KUŹNIA” S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego”LEWIL-IGLOKRAK” sp. z .o.o., Fundacja Telewizji Kablowej , EAST & WEST Import-Export Paweł Karnowski, BIMEX Anna Rogozińska Grażyna Nowak Spółka Jawna, Clear Display Bożena Drzewińska, KOLPORTER INFO , MEDIA DZIECI Marlena Jagła-Zamojcin, Prociv Investment Sp. z o.o., ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA SARZYNA , InPost Sp. z o.o., MINE MASTER , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe IMEX Paweł Jamroży

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.