Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr TOIJ/58 7 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Luksemburskiego Trustu Pomocowego

Agenda debata podczas panelu zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Ocena skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Spotkania team building w Warszawie
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Badania i analizy techniczne
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zgierski oraz myśliborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Browary Tyskie GÓRNY ŚLĄSK S.A., Zakłady Chemiczne „BONARKA” Sp. z o.o, Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Wielkopolska” Sp. z o.o., INTEGRAL, INTELKOM Telewizja Kablowa Robert Zbela , „Astra Logistyka” Sp. z o.o., ASESOR ewaluacja i rozwój – Balcerzak Sławomir , ERG , JBS KISIELEWSKI TUROS KISIELEWSKI, MOBIGUIDE.PL , PHU BAWI – Leszek Wizner, WebRiser Sp. z o.o., Ethifarm sp. z o.o., Medic Dental Jan Trembczyk, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o. o.,

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.