Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr WKIJ/46 1 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Funduszu Społecznego

Program debata w czasie konferencji obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Audyt sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele Na Wykłady w Karkonoszach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz zostany omówiony pod kątem analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: poddębicki oraz choszczeński

  Upoważnieni beneficjenci to: Grazyna Gibadlo PRODUKCJA PARAPETÓW I NAGROBKÓW, Kolejowe Zakłady Automatyki Radom Sp. z o.o. , Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego „KONTAKT” S.A., Spółdzielnia Inwalidów TELEMIK, „MASTER” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” , AIUT SP. Z O.O, FABRYKA ZDROWIA , Genomed , ONE-2-ONE , ProBusiness Solutions Marek Jereczek, Universal Game Project sp. z o.o. , „SLICAN” , Polski Serwis Floty Sp. z o.o., Optyka na Złotej Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.