Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z audytem programu nr OKP/44 1 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Amerykańskiego Priorytetu Pomocowego

Harmonogram debata podczas warsztatu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Ocena efektywności implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Katowicach
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Ocena stopnia zainteresowania pracodawców współpracą z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego w kontekście wdrażania Działania 9.2 POKL
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: myślenicki oraz łosicki

  Upoważnieni beneficjenci to: „CHIFA” Sp. z o.o., Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Walcownia Metali „ŁABĘDY” S.A., „, Stowarzyszenie Osiedlowej Telewizji Satelitarnej DĄBROWA- JEZIORANY, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AZART” Sp. z o.o. , ANKOL , CIS – Consulting-Informatyczne Systemy Wojciech Lechwacki, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Net123 . , SYSTEM REWIDENT Spółka z o.o., YASA Motors Poland , encja.com , Wojciech Florczyk, Wojciech Stanisław Szewczak, Iwona Szewczak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aster Dental”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.