Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr ALB/97 2 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania subwencji z Bałtyckiego Funduszu Społecznego

Agenda debata podczas seminarium obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Weryfikacja sprawności implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodki na Konferencje w Warszawie
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łódzki wschodni oraz łańcucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Spedycji Miądzynarodowej C.HARTWIG Sp. z o.o., „Agromet” Sp. z o.o. , Zakłady Piwowarskie GŁUBCZYCE S.A., Dormed Dorota Kozicka, PAWALDiRH S.C. Montaż i Konserwacja Telewizji Satelitarnej i Kablowej , Spółdzielnia Mieszkaniowa „STROP” , Centrum Badawczo Wdrożeniowe UNITEX , Extrem , Kamerados , Mechatronic Engineering Sp. z o.o. , PRATT AND WHITNEY KALISZ , VIP-LKB POLAND , INSIGO Grzegorz Róg, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania Dorota Półtorak, Emilia Czubakowska, Sławomir Czubakowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą EURO-DRUK Emilia, Sławomir Czubakowscy s.c.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.