Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr YCZ/71 6 2 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Panatlantyckiego Trustu Wyrównawczego

Plan dyskusja w czasie warsztatu obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Ocena sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek Konferencyjny Na Szkolenia Z Zarządzania Projektami
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja przypraw
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Działalność detektywistyczna
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zamojski oraz ostrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „PONIATÓW”, Przedsiębiorstwo Turystyczne CAMPTUR Sp. z o.o. , Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. – Grupa Kapitałowa „KROSNO” , SAMBO Szydlik Hubert, Spółdzielnia Mieszkaniowa , „SY Entertainment”Sp. z o.o., 12M , DIGITALREPUBLIC , INTEGER.PL , MODNYFACET.PL , SenJor , ZETKAMA , Budomex Puza Spółka Jawna, MARKOMP Marcin Święciochowski, Radosław Bielecki prowadzący działalność gospodarczą Radosław Bielecki – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DACAR”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.