Audyt projektu – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem projektu nr KCK/23 2 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Luksemburskiego Funduszu Edukacyjnego

Program debata podczas seminarium zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Ocena jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel na Gry Szkoleniowe
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: toruński oraz myszkowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „FBI – FORMALNIE BIERNI INACZEJ”, Pilkington Sandoglass Sp. z o.o., INVEST-AUTO, Kimborowicz Piotr, Stowarzyszenie Sympatyków TV SAT PEGAZ , „Passage Cosmetics Laboratory” Paweł Gwardys, Anet Sp. z o.o., DOMEL SP.Z O.O., GLOBALVANET , NetCam s.c. Michał i Adam Twardziszewscy, Michał Twardziszewski, Adam Twardziszewski, SEEN Technologie , www.wizy24.pl , BIURO TŁUMACZEŃ TECHNICZNYCH „LIDO-LANG” ANDRZEJ, BARBARA I JERZY NEDOMA, TIA S.C. TOMASZ ŚLANDA, ADAM ŚLANDA PRODUKCJA – HANDEL – USŁUGI, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.