Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr GWR/28 6 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Amerykańskiego Priorytetu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja podczas seminarium zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Audyt skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele na Szkolenia w Kazimierzu
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Przesyłanie energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wieluński oraz m. Poznań

  Upoważnieni beneficjenci to: „Stalexport” S.A., Ulstein FAMA Sp. z o.o., Zakład Usługowy „KUBUŚ” Adam Mroczkowski, „Damian Dworakowski, GAWEX-MEDIA Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Szczecinku , Miejski Ośrodek Kultury i Sportu , AUTO HIT Sp. z o. o., E-FARMACJA , GRADIER Nowak Gabriela, Laboratorium MSF Sp. z o.o., READ-GENE S.A., Zakład Produkcji i Projektowania Wyrobów Elektromechanicznych AWA, Jadwiga Pigłas, Andrzej Zielenda, Spółka Cywilna, „MM” spółka cywilna Marta Goluda – Suchodolska, Marek Suchodolski, ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY „ROSA” , Roboty Ziemne Firma Usługowa „KRET”, Biziewski Ryszard

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.