Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr TLE/75 4 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Trustu Oświatowego

Program dyskusja w czasie warsztatu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Pomiar sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Gdańsku
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • Przesyłanie energii elektrycznej
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: sochaczewski oraz stalowowolski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakład Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A., Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A., ŁOPUSZAŃSKA S.A. , PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Tomków Sp. z o.o. , „APEXIM AB” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Baranowski, 4Visitors sp. z o.o. w organizacji, Daunpol , KOLASZ.NET Tomasz Kolaszyński, MK-MAG Magdalena Kaźmierczak, SPÓŁKA USŁUG POŻARNICZO – OCHRONNYCH SUPO – CERBER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TERRA Bogusław Albinowski, Handel Polski , Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Centrum Diagnostyki Medycznej „MULTI- MED” Hanna Brusikiewicz i S-ka-Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.